Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 18.02.2011

T.C

BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ

DUYURU

1.Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.Anılan kanun değişikliğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız,aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde, sözkonusu Kanun’un getirdiği düzenlemelerden yararlanabileceklerdir:

Yararlanma şartları;

a.Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren statüsünde veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunuyor olmak.

b.Bir iş sözleşmesine bağlı olarak, yurt dışında kurulu şirketlerce işletilen yabancı bayraklı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

c.Yurt içinde geçen süreler hariç fiîlen en az toplam 3 yıl süreyle yurt dışında çalışmış olmak.

ç.Dövizle askerlik hizmeti haricinde herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamamış olmak.

3.Aşağıda belirtilen durumda bulunan vatandaşlarımızın isesözkonusu yasal düzenlemeden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır:

Yararlanamayacak Olanlar;

a.08 Şubat 2011 tarihinden önce her ne sebeple olursa olsun yasa kapsamından çıkarılan ve yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayan yükümlülerden, bu belgenin 1’inci maddesinde belirtilen yararlanma şartları taşımalarına rağmen;

(1)Başvuruları sırasında fiîlen yurt içinde ikamet ettikleri,

(2)Meslek ve sanatını yurt içinde icra etmekte oldukları,

(3)Yurt dışında resmî görevli olarak bulundukları,

(4)Yurt içinde kurulu şirketlerce işletilen yabancı bayraklı gemilerde çalıştıkları,

(5)Ücret ve maaşlarının yurt içinde ödendiği veya yurt içinden transfer edildiği,

(6)Yurt dışında iltica statüsü ile bulundukları,

(7)Dövizle askerlik hizmeti dışında yurt içinde askerlik hizmetine başladıkları,

(8)Firar, izin veya hava değişimi aşımı ya da noksan hizmetli olarak arandıkları (dövizle askerlik hizmetinden çıkarıldıktan sonra noksan hizmetli takibine alınanlar hariç) anlaşılanların Geçici 43’üncü madde kapsamındaki başvuruları kabul edilmeyecektir.

b.(7) ve (8)’nci bentlerde belirtilenler hariç diğerleri, durumlarını bu belgenin 1’inci maddesinde açıklanan yararlanma şartlarına uygun hale getirirlerse, Geçici 43’üncü madde ile sağlanan haklardan istifade edebilirler.

Kanun değişikliği ile bilgilere, www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

internet adresinden ulaşılabilmektedir

Saygıyla duyurulur.