Büyükelçinin Mesajı

Dünyada asırlar süren ortak tarihlerinden dostluk çıkartabilen farklı dine mensup az sayıda millet vardır. Romanya ve Romen halkı mücavir coğrafyamızdaki komşularımız arasında bu bakımdan müstesna bir yere sahiptir. Asırlara yayılan ortak tarihimiz bu güzel ülke ve halkıyla dostluk ve dayanışmamızın sağlam zeminini teşkil etmektedir.

Yakın tarihi etkileşimimizin halen canlı göstergeleri vardır. Türkçe ve Romence'de çok sayıda ortak kelime bunlardan sadece biridir. Babadağ ve Mecidiye gibi çok sayıda kent adı halen Romence’de de kullanılmaktadır. 13. yüzyılda binlerce müridiyle Rumeli’ye geçerek Babadağ’a yerleşen Sarı Saltuk ve onun adına yaptırılan türbe, geçmişte Rumeli’ye gelen Osmanlı padişahları tarafından uğranılan bir dergahken, bugün Romen dostlarımız dahil farklı dine mensup toplulukların ziyaret ettiği bir gönül merkezi haline gelmiştir. 18. yüzyılda bir dönem İstanbul’da yaşayan ve bugün İstanbul’daki Romen Kültür Merkezi’ne adını veren tanınmış Romen siyaset adamı, yazar ve sanatçı Dimitrie Kantemir klasik Türk müziğini notalara dökerek günümüze kadar gelmesinde hayati rol oynamış, birçok besteyi kültürümüze kazandırmıştır. Romendilindeki ilk romanda Kantemir tarafından İstanbul’da kaleme alınmıştır. Keza, Birinci DünyaSavaşı’nda vatanları için çarpışırken bu güzel topraklarda şehadete eren binlerce isimsiz kahramanın mezarları Romanya’daki üç ayrı şehitliğimizde bulunmaktadır.

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 136. yılını idrak ediyoruz. Bir asrı aşan bu süre Türkiye ve Romanya arasındaki yakın ilişkilerin tanığıdır. Soğuk Savaş döneminde farklı kamplarda yer almamıza rağmen dönemin koşullarına göre özel münasebet içinde olduğumuz Romanya’yla ilişkilerimiz 1990’dan itibaren süratle gelişmiştir. Romanya’nın demokrasiye geçişinin ardından Ankara ve Bükreş önce yakın birer müttefik ve ticari ortak haline gelmiş, bilahare2011 Aralık ayında en üst seviyede kayda alınan bir belgeyle stratejik ortaklar olmuşlardır.

Bugün Türkiye ve Romanya bölgenin iki önemli ülkesi olarak birçok alanda ortak vizyon ve idealleri paylaşmaktadır. Balkanlar ve Karadeniz havzasında istikrar ve refahın tesisi, uluslararası hukuka saygı, demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi ortak hedefleri çerçevesinde birlikte hareket etmekteyiz. Ülkelerimiz bölgesel ve uluslararası örgütlerde de işbirliği içinde hareket etmekte, BM, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) gibi kuruluşlarda yakın işbirliği sergilemektedir. Bu vesileyle, Romanya’nın partiler üstü bir anlayışla ülkemizin AB üyelik sürecine vermekte olduğu güçlü desteğe özellikle teşekkür etmek isterim.

İkili ilişkilerimizin geldiği memnuniyet verici düzeyin temel göstergelerinden biri yoğun ziyaret trafiğidir. Başta Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere her düzeyde karşılıklı olarak yapılan görüşme ve temaslar, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde itici gücü oluşturmaktadır. Görev sürem boyunca, sözkonusu temasların artarak devam etmesi ve ziyaretlerin somut sonuçlara tahvil edilmesi için gayret göstereceğim.

İkili münasebetlerimiz ekonomi, ticaret, kültür, askeri ve savunma gibi alanlarda önemli seviyelere gelmiş durumdadır. Temel hedeflerimden biri Hükümetimiz, Romen makamları ve Romanya’daki Türk toplumunun desteğiyle ilişkilerimizin her alanda daha da ilerlemesine ve iki ülke halkının yararına olacak şekilde elle tutulur neticeler elde etmeye vesile olmaktır.

Ekonomik ve ticari işbirliğimiz ilişkilerimizin en önemli veçhelerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye ve Romanya Balkanlarda birbirlerinin en büyük ticari ortaklarıdır. 2013 yılında 6 milyar Doları aşan ikili ticaret hacmimizin yakın dönemde 10 milyar Dolara ulaşması iki ülkede de en üst seviyede ortaya konulan bir hedeftir. Öte yandan, ülkemizin Romanya’da üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle birlikte toplam 5 milyar Doları aşan yatırımı mevcuttur. 7.000’in üzerinde Türk şirketi sanayi, ticaret, hizmet, bankacılık, emlak, inşaat, medya, gıda, imalat ve ulaştırma gibi çeşitli sektörlerde başarılı faaliyetler göstermektedir. Şirketlerimiz ayrıca, bu dost ülkenin çehresini değiştiren 6,2 milyar Dolar değerinde müteahhitlik projelerine de imzalarını atmışlardır. Sözkonusu yoğun ekonomik ve beşeri ilişkiler sayesinde iki ülke arasındaki doğrudan uçuş sayısı haftada 40’ı aşmıştır.

Ülkemizin ve insanımızın Romanya’da temsil ve tanıtımında hayati bir işlev gören Türk işadamlarının başarılarıyla gurur duyuyoruz. Seleflerim gibi ben de kendileriyle yakın münasebetler kurup, buradaki varlık ve görünümlerini artırmak için gayret göstereceğim. Bu vesileyle, Romanya’da çok saygın bir STK haline gelen ve yapılanması ve faaliyetleriyle yurtdışındaki Türk STK’larına örnek oluşturan Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) ile yönetici ve üyelerine ilişkilerimizin her alanında yaptıkları katkılar için teşekkür etmek isterim.

Tarım, turizm, sağlık ve enerji sektörlerinde de ikili işbirliğimiz için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Ekonomik ve ticari alana yapılan yatırım iki ülke arasındaki kader birlikteliğini artırdığı cihetle bu alana özel önem vereceğim. Bu anlayışla, Ticaret Müşavirliğimizle birlikte işadamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını ve aynı şekilde Romen işadamlarının ülkemizdeki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

Romanya ile ilişkilerimizin önemli ayaklarından bir diğerini kültür alanındaki işbirliğimiz teşkil etmektedir. 2011 Kasım ayında faaliyete geçen Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, başta Türkçe dil kursları olmak üzere düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve kültürel etkinliklerle Türk kültürünün dost Romen halkına daha iyi tanıtılmasına ve halklarımız arasındaki mevcut kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

Romanya’yla ortak tarihimizin yaşayan unsurları konumundaki Türk-Tatar soydaşlarımız ülkelerimiz arasında sağlam ve kalıcı bir dostluk köprüsüdür. Romen makamlarının soydaşlarımıza karşı izleye geldiği ve tüm bölge ülkelerine örnek teşkil etmesi gereken özgüvenli, kapsayıcı ve hoşgörülü tutum tarafımızdan takdirle karşılanmaktadır. Soydaşlarımızın Romanya’nın birinci sınıf vatandaşları olarak ülkelerinin başarısı ve gelişmesine yaptıkları katkıları memnuniyetle izliyoruz. Soydaşlarımızın anadil, din ve kültür alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye’yle olan gönül bağlarının iki ülkenin yararına olacak şekilde güçlendirilmesi için Köstence Başkonsolosluğumuz ve Yunus Emre Kültür Merkezlerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız.

Kültürel işbirliği bağlamında görev sürem boyunca önem ve öncelik vereceğim bir konu buradaki tarihi taşınmaz kültür mirası eserlerinin muhafazası ve restorasyonu meselesidir. Ortak kültür mirasımızın korunması konusunda yerel makamlarla işbirliğini sürdüreceğim. Hususi olarak, ata yadigarı Köstence Hünkar Camii, Tulça Aziziye Camii ve İsakça Mahmut Yazıcı Camii'nin restorasyon çalışmalarının TİKA tarafından gerçekleştirilmesi için yerel makamlarla çalışmalarımız sürdürülmektedir.

1990’lı yıllardan itibaren Romanya’ya yerleşen ve burada iş kuran çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bir kısmı Romanya vatandaşlığını da alarak, burada kalıcı hale gelmişlerdir. Sayıları 17.000 civarında olan sözkonusu vatandaşlarımızın anavatanlarıyla bağlarının güçlendirilmesi, Romen siyasi, sosyal ve ekonomik hayatına etkili şekilde entegre olabilmeleri amacıyla desteklenmeleri, vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmelerinin teşviki öncelikli vazife ve hedeflerim arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımıza Büyükelçiliğimiz ve Köstence Başkonsolosluğumuzda sunulan konsolosluk hizmetlerinin kalitesinin artırılması da büyük önem arzetmektedir. Bu bağlamda, kançılaryamızdaki fiziki sorunlara köklü bir çözüm bulunmasına bilhassa gayret göstereceğim. Şüphesiz, buradaki vatandaşlarımıza kapımız daima açık olacaktır.

Kökleri geçmişe dayanan ve her geçen gün artarak gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarımız Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin sağlam temellerini teşkil etmektedir. Bugün ülkemiz ve insanımız Romanya’da müstesna bir yere sahiptir. Nitekim, dünyada işlek bir cadde üzerinde Atatürk büstüne sahip olan ve bunu özenle koruyan çok az yabancı başkent vardır. Her yıl ülkemizi yaklaşık yarım milyon Romen turist ziyaret etmekte, Türk dizileri Romen halkı tarafından beğeniyle izlenmekte, Türk ürünleri burada marka değeri taşımaktadır.

Başta şahsım olmak üzere, tüm Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları olarak, bu müstesna konumu pekiştirme ve ilişkilerimizi daha da ileriye götürme görevini sizlerle ve Romen dostlarımızla el ele verip layıkıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve tüm Büyükelçiliğimiz personeli adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.


Osman Koray ERTAŞ

Büyükelçi