Kişisel Kullanima Mahsus Kara Taşitlarinin Türkiye'ye İthaline Dair Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 04.12.2015

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi altı aydan yirmidört aya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Konuya ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan aşağıda kayıtlı ek bilgilerin vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmektedir:

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalanılabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunun eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 14/01/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri no:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ile sözkonusu Tebliğin 6’ıncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için anılan Tebliğe geçici madde eklenmiştir.

Buna göre, bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13.10.2015 tarihinden önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

-
İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmakta;

-
Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 (yediüzotuz) güne tamamlanmakta;

-
Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinde itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerine olanak tanıyan söz konusu Karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.